Design: MK

Provozní řad Daisy ranch

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu

Daisy Ranče, (dále jen areál) vydávám dle ustanovení odst. 2) § 132a) Zákoníku práce,

jako součást prevence rizik, tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení

pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další

osoby, které prostory areálu navštěvují, stanovuji tato pravidla:

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1.

Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito pokyny.

2.

Areál je přístupný každý den po dohodě.

3.

Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší

18 let, která za dítě zodpovídá.

4.

Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a

psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázána konzumace

alkoholu ve všech prostorách areálu.

5.

Psy je povoleno v areálu vodit pouze na vodítku a s košíkem.

6.

Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a

dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu

určené pověřené osoby.

7.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat

prostředí areálu.

8.

Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.

9.

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně

odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Majitel areálu ručí za ztráty jen za

podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

B. USTÁJENÍ, VÝCVIK KONÍ,KURZY A PROVOZOVÁNÍ REKREAČNÍHO

JEŽDĚNÍ 

I. VSTUP DO AREÁLU (stáje, jízdárna, pastevní odchov) A POHYB OSOB

Areál je v provozu denně 8.00 - 19.00 hod dle dohody.

Chod areálu řídí - majitel areálu, nebo osoba jím pověřená. Ve věcech výcviku je

mohou zastoupit příslušný instruktor, trenér, nebo cvičitel (dále jen trenér).

Vstup do areálu je povolen pouze účastníkům kurzů, rekreačního ježdění,

majitelům koní, členům Daisy Ranče a nájemcům. Hostům pouze v jejich

doprovodu, nebo se souhlasem majitele areálu, osoby jím pověřené.

Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti.

Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u majitele areálu, příp.

osoby jím pověřené, nebo trenéra a respektovat jejich pokyny.

Vstup do provozních prostor areálu , které bezprostředně nesouvisí s ustájením a

pohybem koní a péčí o ně, je zakázán (sklady, kotelna, atd.). Ostatním osobám

pouze v doprovodu oprávěných osob.

II. PÉČE O KONĚ

Ke koním lze přistupovat jen se svolením majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo

trenéra (cvičitele), nebo majitele koně, případně v jejich doprovodu. Vstup do

stájových boxů, jízdárny a výběhů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí

úrazu !

Ve stájích a prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat

se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je

zakázáno koně krmit.

Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k

němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke

koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.

Při výcviku a ošetřování koni je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost - buď stát

těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty,

nebo kousnutí. Bez vědomí majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra je

přístup ke koním zakázán.

Při manipulaci s koňmi ve stáji při kydání, čištění apod. budou všichni koně uvázáni

na ohlávce nebo venku z boxu.

Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými

pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo

chapsy doplněné kotníčkovou obuví s rovnou podrážkou. Dále se doporučují :

pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem a

kožené rukavice. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a

jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.

III. JEZDECKÝ VÝCVIK, JÍZDA NA KONÍCH, V ZÁPŘAHU

Před zahájením jízdy na koních, v zápřahu jsou účastníci i trenér povinni provést

kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník,

je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.

Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům,

kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci zdraví kolemjdoucí první.

Je vhodné, aby účastníci kurzů, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé a

další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a doporučuje

se, aby měli uzavřeno i úrazové pojištění. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát

písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U

začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.

Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni

objektivně informovat trenéra o svých schopnostech. Trenér je povinen ověřit si

tyto údaje kontrolní jízdou. Bez kontrolní jízdy pod dohledem trenéra nesmí nový

účastník samostatně jezdit na koni.

Jezdecký výcvik, jízda na koních, v zápřahu jsou provozovány na vlastní nebezpečí

účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika

vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce).

Jezdecký výcvik, jízda na koních, v zápřahu je zakázán pod vlivem alkoholu, drog,

nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít,

žvýkat, kouřit a telefonovat.

Je zakázáno jezdit na travnatých plochách uvnitř areálu, k vyjížďkám možno použít

přilehlých vnějších ploch. Jezdí se pouze na veřejných komunikacích a cestách, dle

pokynů trenéra.

IV. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Každá osoba zdržující se v areálu, je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární,

zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny majitele areálu,

osoby jím pověřené, nebo trenéra a podmínky stanovené pro provoz stáje a

jezdeckého areálu.

V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu.

Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa a pokud způsobí

nečistotu, ihned ji odstraní. To platí zejména v prostorách stájí, sociálních zařízení,

sedlovně, šatnách atd.

V celém prostoru ustájení (stáje, sedlovna, sklady sena, slámy a pilin a další objekty

v tomto prostoru) platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Pro

práce s otevřeným ohněm (svařování apod.) musí být vystaveno písemné povolení

s určením bezpečnostních opatření a požárních hlídek.

Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu jsou povinni respektovat pokyny

majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra a to jak na jízdárně a v terénu,

tak i ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o

koně.

Bez souhlasu majitele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve

společných prostorách a stájích, přemisťovat předměty v majetku majitele areálu a

používat v prostorách vlastní elektrické přístroje a zařízení.

Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni respektovat opatření

pořadatele a řídit se pokyny pořadatelské služby.

Každý je povinen v případě úrazu osoby, nebo koně poskytnout první pomoc a v

případě potřeby zavolat lékaře, nebo veterináře.

Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru, nebo situaci

vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření

požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech : 

PRVNÍ POMOC 155 

HASIČI 150 

POLICIE 158 

MAJITEL AREÁLU p. Bočánek 606 482 900

C. PRAVIDLA PRO NÁJEMCE BOXŮ 

Další pravidla pro nájemce boxů jsou upravena samostatnou smlouvou o ustájení. 

Všichni návštěvníci areálu, jezdci, účastníci kurzů, majitelé a příznivci koní jsou povinni

tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí, ani sobě a aby se jízda a

práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

Daisy Ranch Totus s.r.o.