Design: MK
Daisy Ranch Totus s.r.o.
Totus s.r.o. je společnost, která nabízí nezávislé inženýrské a cenové poradenství v oblasti dotačního a stavebního managementu. Nabízíme poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a programů financovaných z českých veřejných zdrojů. Dále poskytujeme poradenství při plnění požadavků zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Služby: • řízení projektů • příprava staveb • výběr projektanta • zadavatelská činnost • stavební rozpočty • dotační poradenství • TDI - technický dozor investora • služby koordinátora BOZP • příprava podkladů při vyúčtování projektů • zajištění dokumentace potřebné k uvedení stavby do provozu Pojmy v oblasti veřejných zakázek Veřejná zakázka je oproti stávající právní úpravě definována jako úplná písemná smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytnutí dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací. Je rovněž třeba, aby při nabývání zboží (věcí) došlo na základě smlouvy, tedy smluvním převodem vlastnického práva. K tomu, aby mohlo jít o veřejnou zakázku musí být zadavatel tou stranou smlouvy, která vynakládá peněžité prostředky za poskytnuté dodávky, služby či stavební práce. Tímto je vyjádřen prvek úplatnosti v rámci písemné smlouvy mezi zúčastněnými smluvními stranami. Veřejné zakázky se dle přepokládané hodnoty dělí na veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní a zakázky malého rozsahu. Zákon vymezuje tři kategorie zadavatelů, a to zadavatele veřejného, dotovaného a sektorového. Veřejný či dotovaný zadavatel zadávají nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky vždy v režimu zákona 137/2006 Sb. v platném znění (zadávacím řízení ); veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány v souladu s § 6 zákona ( transparentnost, nediskriminace a rovné zacházení). Sektorový zadavatel zadává v režimu zákona výhradně nadlimitní veřejné zakázky.